Política de qualitat EWT

L’activitat que EWT Foundy Products, S.L.U. considera conforme a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:

Comercialització de maquinària, productes i serveis de postvenda per al sector de la foneria.

La declaració de Política recull com línies mestres:
1. Compromís en complir les exigències, requisits i expectatives explícites e implícites dels nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris.
2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
3. Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de forma que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
4. Vetllar per que les condicions del treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscs que puguin produir-se en els processos, eliminant el màxim possible els mateixos i reduint els avaluats.
5. Desenvolupar els programes de formació continua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
6. Consolidar el procés de millora continua en el desenvolupament de totes les activitats realitzades en l’Empresa.
7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus treballadors, proveïdors i part interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions del entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per arribar als objectius i metes que s’estableixin programats i periòdicament.

La Direcció